16:13:02

Registrace zákazníka

Přihlašovací údaje
Email:
Heslo:
Heslo pro kontrolu:
Heslo musí být nejméně 6 znaků dlouhé a musí obsahovat alespoň jedno písmeno a jedno číslo.
Položky označené * jsou povinné.

Všeobecné obchodní podmínky


http://aukce.dpp.cz/nezarazene/obchodni-podminky/Všeobecné obchodní podmínky účasti na elektronické aukci v systému společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, provozovaném na adrese www.aukce.dpp.cz, platné od 8.6.2018

OBSAH

 

I. Úvodní ustanovení

II. Definice základních pojmů

III. Způsob a provedení aukce

IV. Aukční systém

V. Aukční vyhláška

VI. Aukční jistota

VII. Registrace zájemců do systému

VIII. Podmínky účasti v elektronické aukci

IX. Uzavření smlouvy s vítězem

X. Povinnosti poskytovatele

XI. Podmínky zpracování a užití osobních údajů a nakládání s důvěrnými informacemi

XII. Závěrečná ustanovení

 

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují pravidla užívání internetového portálu www.aukce.dpp.cz jeho uživateli a zároveň podmínky účasti jednotlivých účastníků aukce elektronických aukcí uskutečňovaných prostřednictvím tohoto portálu. Označením pole „Souhlasím s obchodními podmínkami“ poskytuje zájemce o účast v aukci svůj souhlas s následujícím zněním všeobecných obchodních podmínek a stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

2. Identifikační údaje poskytovatele aukce jsou následující:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

sídlo: Sokolovská 42/217, 190 22 Praha 9

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 847

IČ: 00005886

DIČ: CZ00005886.

II. Definice základních pojmů

1. Pojmy uvedenými níže se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí:

aplikace aukce“ - softwarový nástroj pracující na internetu jako služba sloužící k výběru nabídky účastníka aukce. Provádí se na základě zadání vyhlašovatele za účelem zpeněžení předmětu aukce. Realizuje se prostřednictvím webového rozhraní v elektronické aukční síni, kde jednotliví účastníci činí nabídky v souladu s těmito obchodními podmínkami a aukční vyhláškou;

aukční jistota“ - finanční prostředky složené účastníkem aukce na důkaz vážného zájmu o koupi předmětu aukce. Aukční jistota slouží dále, v případě nedodržení podmínek aukce ze strany vítěze, k pokrytí sankcí za nedodržení podmínek vítězem aukce. Aukční jistota bude účastníkem složena v souladu s podmínkami stanovenými v aukční vyhlášce;

aukční systém poskytovatele“ - softwarové prostředí - internetová aplikace v aktuálně použité verzi zvolené poskytovatelem, které bude využito k provedení aukce (dále jen „aukční systém“ nebo jen „systém“);

aukční vyhláška“ - samostatný dokument vydávaný vyhlašovatelem, který upřesňuje podmínky účasti v jednotlivých elektronických aukcích a předmět aukce. V případě rozporu mezi podmínkami uvedenými v aukční vyhlášce a těmito obchodními podmínkami mají podmínky uvedené v aukční vyhlášce přednost;

„Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“ - poskytovatel aukčního systému a současně vyhlašovatel elektronické aukce (dále jen „Dopravní podnik“);

elektronická aukce“ - způsob výběru vítěze aukce prostřednictvím softwarové aplikace aukce, na jehož základě vzniká vyhlašovateli příležitost k uzavření kupní smlouvy na předmět aukce (dále také jen „aukce“);

elektronická aukční síň“ - část aukčního systému zpřístupněná účastníkům aukce, obsahující informace, ke kterým mají mít účastníci přístup, a v níž se evidují jednotlivé nabídky účastníků aukce;

heslo“ - ochranný prvek pro přístup zájemce do aukčního systému poskytovatele. Heslo, které musí mít 6 znaků a musí obsahovat alespoň jedno písmeno a jedno číslo, si určí uživatel. Uživatel je povinen chránit heslo před jeho možným zneužitím;

kupní smlouva“ - smlouva, která je přílohou příslušné aukční vyhlášky. Není-li přílohou aukční vyhlášky žádná smlouva, rozumí se kupní smlouvou smlouva, kterou uzavírá vítěz aukce s vyhlašovatelem (prodávajícím) a kterou dojde za podmínek v daném místě a čase pro tento typ smlouvy obvyklých k převodu vlastnického práva k předmětu aukce na vítěze aukce za nejvyšší cenu, kterou vítěz aukce nabídl;

maximální příhoz“ - finanční částka stanovená aukční vyhláškou, představující maximální možné navýšení nad poslední platnou nabídku. Maximální příhoz nemusí být stanoven;

minimální příhoz“ - finanční částka stanovená aukční vyhláškou, představující minimální možné navýšení nad poslední platnou nabídku;

nabídka“ - nabídka peněžité částky učiněná účastníkem aukce, převyšující jak vyvolávací cenu, tak i nejvyšší nabídku učiněnou jiným účastníkem aukce alespoň o minimální příhoz, nejvýše však o maximální příhoz, je-li stanoven. Nabídka se činí výhradně formou příhozu;

obchodní podmínky“ - tyto všeobecné obchodní podmínky;

poskytovatel“ - společnost Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost provozující webový aukční systém, který mu umožňuje zpeněžit předmět aukce, stanovit podmínky zpeněžení a převodu vlastnických práv k předmětu aukce;

předmět aukce“ - nemovitá věc nebo vícero nemovitých věcí, které tvoří jeden funkční soubor, jejichž výlučným vlastníkem je Dopravní podnik a jejichž prodej je realizován prostřednictvím aukce a je popsán v aukční vyhlášce. Předmětem aukce se dále rozumí spoluvlastnický podíl Dopravního podniku k nemovitosti, jehož prodej je realizován prostřednictvím aukce;

příhoz“ - finanční částka (nabídka), kterou činí účastník aukce a která je vyšší než poslední platná nabídka od jiného účastníka aukce;

účastník aukce“ - zájemce o účast v aukci, který se řádně registroval do systému, složil aukční jistotu a splnil další podmínky účasti na elektronické aukci stanovené těmito obchodními podmínkami, resp. aukční vyhláškou;

uživatel“ - osoba, která navštívila webový portál www.aukce.dpp.cz a užívá jeho funkce;

uživatelské jméno (login)“ - údaj, který si uživatel sám zvolil a kterým se přihlašuje do systému a slouží jako jednoznačný a nezaměnitelný identifikátor uživatele v aukčním systému.

vítěz“ - účastník aukce, který učinil v elektronické aukci nejvyšší nabídku;

vyhlašovatel“ - společnost Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, tj. osoba zadávající provedení aukce, dispozičně oprávněná vůči předmětu aukce, která má v úmyslu předmět aukce zpeněžit;

vyvolávací cena“ - finanční částka uvedena v aukční vyhlášce, která představuje minimální kupní cenu za předmět aukce. Vyvolávací cena je určena na základě znaleckého posudku, který si nechal vypracovat Dopravní podnik;

zájemce o účast v aukci“ - uživatel portálu www.aukce.dpp.cz, který souhlasil s obchodními podmínkami účasti na elektronické aukci v systému společnosti Dopravní podnik, provozovaném na www.aukce.dpp.cz a registroval se do aukčního systému pod svým uživatelským jménem a heslem. Pokud je v obchodních podmínkách, aukční vyhlášce, nebo na webovém portálu použit pojem „registrovaný uživatel“, má tento pojem stejný význam jako pojem „zájemce o účast v aukci“;

 

III. Způsob a provedení aukce

1. Způsob provedení aukce je dán použitou softwarovou aplikací aukce. Aukce se přiměřeně řídí ustanovením § 1780 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, přičemž cílem vyhlašovatele aukce je mít příležitost uzavřít kupní smlouvu s vítězem aukce. Na elektronickou aukci se nevztahují ustanovení právní úpravy upravující veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

 

IV. Aukční systém

1. Dopravní podnik je poskytovatelem a současně vyhlašovatelem jednotlivých elektronických aukcí. Dopravní podnik provozuje internetový aukční systém, který mu umožňuje zpeněžit předmět aukce, stanovit podmínky zpeněžení a převodu vlastnického práva k předmětu aukce. Za tímto účelem je Dopravní podnik oprávněn publikovat veřejný záměr směřující ke zpeněžení předmětu aukce, zveřejnit popis nabízeného předmětu aukce včetně fotografií apod. Dopravní podnik je dále oprávněn nabízet předmět aukce prostřednictvím marketingových a obchodních sdělení.  

2. Technické nároky na softwarovou aplikaci jsou následující:

  • připojení k internetu a
  • instalace a použití některého z podporovaných webových prohlížečů: Microsoft Internet Explorer 11, Mozilla Firefox 46, Google Chrome 51.

 

V. Aukční vyhláška

1. Aukční vyhláškou vyhlašovatel oznamuje a zveřejňuje informace, které jsou závazné pro konání a účast v elektronické aukci. Mezi tyto údaje patří:

a) označení vyhlašovatele a poskytovatele aukce;

b) datum a čas zahájení a ukončení aukce;

c) označení a popis předmětu aukce;

d) vyvolávací cena a stanovený minimální příhoz a maximální příhoz, který může účastník aukce učinit. Maximální příhoz nemusí být v konkrétní aukci stanoven;

e) lhůta a způsob pro složení aukční jistoty, číslo účtu, kde má být aukční jistota složena, výše aukční jistoty a způsob a lhůta jejího vrácení;

f) zda je požadováno splnění dalších požadavků pro účast v aukci (jako např. zvláštní přihláška, čestné prohlášení, dodání jiných potřebných dokladů, výpisů, potvrzení apod.);

g) datum, čas a místo konání prohlídky předmětu aukce a kontaktní osoba pro zabezpečení prohlídky;

h) lhůta pro úhradu kupní ceny dosažené v elektronické aukci, pokud ji neupravuje přímo smlouva mezi vítězem (kupujícím) a vyhlašovatelem aukce (prodávajícím);

i) lhůta pro uzavření kupní smlouvy, liší-li se proti obchodním podmínkám;

j) případné upozornění, že údaje o předmětu aukce v aukční vyhlášce nebo jejich část, zejména pak o popisu stavu předmětu aukce a o právech a závazcích na předmětu aukce váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací, případně že vyhlašovatel zaručuje vlastnosti předmětu aukce nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném aukční vyhláškou;

k) další podmínky pro aukci, přičemž v případě rozporu mezi podmínkami v aukční vyhlášce a obchodními podmínkami mají přednost podmínky uvedené v aukční vyhlášce.

2. Nedílnou součástí aukční vyhlášky je závazné znění kupní smlouvy. Vítěz aukce je povinen uzavřít kupní smlouvu v tomto znění doplněném pouze o identifikační údaje vítěze aukce a výši kupní ceny, která bude výsledkem aukce.

 

VI. Aukční jistota

1. Účastník je povinen na důkaz vážného zájmu o koupi předmětu aukce složit vyhlašovateli aukční jistotu ve výši 10 % z vyvolávací ceny, pokud aukční vyhláška nestanoví něco jiného. Výše jistoty je uvedena v aukční vyhlášce.

2. Účastník aukce je povinen složit aukční jistotu ve lhůtě a způsobem uvedeným v aukční vyhlášce. Aukční jistota je považována za složenou jejím připsáním na účet vyhlašovatele nejpozději do data, které je uvedeno v aukční vyhlášce.

3. Za doklad o složení jistoty považuje vyhlašovatel pokladní stvrzenku z banky, výpis z účtu, výpis z internetového bankovnictví nebo potvrzení banky o odepsání částky ve výši aukční jistoty z účtu odesílatele ve prospěch účtu vyhlašovatele uvedeného v aukční vyhlášce.

4. Účastníkům, kteří nebyli vybráni do II. kola elektronické aukce ve smyslu čl. VIII. odst. 15 a násl. těchto obchodních podmínek (tj. nepodali přihlášku ve stanovené lhůtě a se stanovenými náležitostmi a doklady), bude jistota vrácena do 10 pracovních dnů ode dne rozhodnutí vyhlašovatele, kterým budou potvrzeni účastníci s právem účasti v aukci, a to na číslo účtu pro vrácení jistoty, které účastník uvedl v přihlášce. Za dobu od složení aukční jistoty do uplynutí lhůty k jejímu vrácení, resp. do okamžiku jejího započtení na úhradu kupní ceny, jedná-li se o vítěze aukce, nemohou účastníci uplatňovat vůči vyhlašovateli aukce žádný nárok na příslušenství za toto období z jistoty přirostlé.

5. Účastníkům, kteří se nestali vítězi aukce, bude jistota vrácena do 10 dnů ode dne skončení aukce, a to na číslo účtu pro vrácení jistoty, které účastník uvedl v přihlášce.

6. Aukční jistota se účastníkovi, který se stane vítězem aukce, nevrací, ale bude započtena oproti kupní ceně.

7. Složená aukční jistota nebude vítězi vrácena v případě, že dojde k naplnění jedné z podmínek uvedené v čl. IX. odst. 7 těchto obchodních podmínek.

8. V případě, že k uzavření kupní smlouvy nedojde z důvodů stojících na straně vyhlašovatele (zejména v případě, kdy orgány vyhlašovatele neschválí prodej předmětu aukce nebo bude aukce zrušena), vyhlašovatel vrátí aukční jistotu vítězi aukce do 7 pracovních dnů ode dne rozhodné skutečnosti (čl. X. odst. 3 těchto obchodních podmínek), a to na číslo účtu pro vrácení jistoty, které účastník uvedl v přihlášce. Obdobně bude vyhlašovatel postupovat vůči všem účastníkům aukce, pokud bude aukce zrušena.

 

VII. Registrace zájemců o účast v aukci do systému

1. Aukce se může zúčastnit fyzická nebo právnická osoba, která je svéprávná v plném rozsahu, která je registrována v aukčním systému, která souhlasila s těmito obchodními podmínkami a která splnila veškeré podmínky pro účast v aukci dané těmito obchodními podmínkami a aukční vyhláškou.

2. Poskytovatel vyžaduje registraci zájemce o účast v aukci. Tato registrace probíhá následujícím způsobem: zájemce o účast v aukci zadá na www.aukce.dpp.cz v sekci „Registrovat“ příslušné požadované údaje. V případě, že zájemcem o účast v aukci budou manželé, musí se do aukce zaregistrovat společně (jako jeden účastník). Manželé v tomto případě ručí za závazky účastníka společně; tímto není dotčeno právo manželů, aby si následně mezi sebou určili, který z nich bude činit v elektronické aukci nabídky. Obdobný postup se uplatní v případě nabývání předmětu aukce do spoluvlastnictví.

3. Zájemce o účast v aukci si zvolí své přihlašovací údaje do systému, tj. uživatelské jméno (login) a heslo a po obeznámení se s obchodními podmínkami zatrhne pole „Souhlasím s obchodními podmínkami“. Po kliknutí na pole „Odeslat“ dojde zájemci o účast v aukci obratem (nejpozději však do 24 hodin) na jím uvedenou e-mailovou adresu odkaz. Řádná registrace zájemce o účast v aukci bude dokončena právě kliknutím na odkaz „dokončit registraci“ v tomto e-mailu.

4. Účastník aukce prohlašuje, že je srozuměn s tím, že veškeré úkony v elektronické aukci smí činit pouze osoba oprávněná jednat a podepisovat za právnickou osobu.

5. Účastník aukce souhlasí, aby se poskytovatel seznámil s osobními údaji účastníka aukce, a aby tyto údaje vedl v rozsahu nutném pro účely aukce a za účelem uzavření kupní smlouvy s vítězem aukce. Účastník aukce souhlasí s tím, aby poskytovatel osobní údaje účastníka aukce uchovával ve svém archivu po dobu stanovenou právními předpisy pro archivaci; to platí i o osobních údajích vybraného účastníka aukce, popřípadě dalšího účastníka aukce, s nímž bude uzavřena kupní smlouva.

6. Účastník aukce je povinen zabezpečit přístupové údaje (jméno a heslo) před přístupem třetích osob a nese odpovědnost za případné zneužití, zejména se nemůže dovolávat toho, že se aukce nezúčastnil, ledaže oznámí do okamžiku zahájení aukce, že má důvodné pochybnosti o tom, že k jeho jménu a heslu získala přístup třetí osoba.

 

VIII. Podmínky účasti v elektronické aukci

 

1. Elektronická aukce probíhá ve dvou kolech. I. kolo spočívá v podání přihlášky do elektronické aukce včetně veškerých požadovaných dokladů. Vyhlašovatel provede kontrolu přihlášek doručených ve lhůtě uvedené v aukční vyhlášce a do II. kola aukce budou zařazeni ti účastníci aukce, kteří splní podmínky stanovené v obchodních podmínkách a v aukční vyhlášce.

Prohlídky předmětu aukce

2. Účastník aukce je před podáním přihlášky povinen zúčastnit se prohlídky předmětu aukce. Podrobnosti o konání prohlídky (datum, čas, místo a organizační zabezpečení prohlídky) budou zveřejněny v aukční vyhlášce.

I. kolo elektronické aukce

3. I. kolo elektronické aukce probíhá ode dne zveřejnění záměru provést aukci na webových stránkách www.aukce.dpp.cz do kontroly správnosti podaných přihlášek od účastníků aukce. Záměr provést aukci bude na www.aukce.dpp.cz zveřejněn alespoň 30 dnů, nestanoví-li aukční vyhláška jinak.

4. Poté, co se na webových stránkách účastník aukce www.aukce.dpp.cz přihlásí pod svým uživatelským jménem (login) a heslem do systému, zobrazí se mu stránka s aukcemi. Účastník aukce si vybere předmět aukce, o který má zájem a kde elektronická aukce ještě nezačala.

5.  Účastník aukce si vytiskne a vyplní přihlášku, kterou zašle ve lhůtě pro podání přihlášek vyhlašovateli. Do každé jednotlivé aukce je účastník aukce povinen podat samostatnou přihlášku. Každá přihláška na prodej konkrétního předmětu aukce musí splňovat všechny náležitosti požadované těmito obchodními podmínkami a aukční vyhláškou, a to každá samostatně. V opačném případě bude přihláška vyřazena.

6. Povinnou součástí přihlášky je identifikace účastníka:

a) u fyzických osob jméno, příjmení, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, případně adresa pro doručování, telefonický a e-mailový kontakt, event. č. datové schránky, uživatelské jméno (login), pod kterým se účastník registroval do systému a číslo účtu pro vrácení aukční jistoty.

b) u právnických osob obchodní firma, sídlo, IČ, DIČ, případně adresa pro doručování, telefonický a e-mailový kontakt, event. č. datové schránky, uživatelské jméno (login), pod kterým se účastník registroval do systému a číslo účtu pro vrácení aukční jistoty.

7. Nedílnou součástí přihlášky je dále:

a) originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku u právnických osob, resp. originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z příslušné evidence nejedná-li se o právnickou osobu, která není zapsána do obchodního rejstříku. Výpis z příslušné evidence nesmí být starší než 1 měsíc;

b) čestné prohlášení účastníka o tom:

  • že souhlasí s těmito obchodními podmínkami a bude postupovat v souladu s nimi, přičemž účastník aukce přiloží k přihlášce text všeobecných obchodních podmínek platných a účinných ke dni podání přihlášky a parafuje jejich každou stránku;
  • o tom, že splní závazky, pokud se stane vítězem aukce;
  • o tom, že se řádně seznámil s právním a faktickým stavem předmětu aukce;
  • o tom, že vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;
  • o tom, že není v likvidaci;
  • o tom, že nemá žádné nedoplatky vůči příslušnému správci daně, ani žádné nedoplatky a penále vůči zdravotní pojišťovně, či státní správě sociálního zabezpečení;

c) potvrzení o prohlídce předmětu aukce;

d) doklad o složení aukční jistoty (čl. VI odst. 3 těchto podmínek);

8. Veškeré písemnosti musí být vyhlašovateli předány v originále či úředně ověřené kopii; pokud budou v jiném jazyce než českém či slovenském, musí být poskytovateli dodány s jejich překladem vyhotoveným soudním tlumočníkem, jinak k těmto listinám nebude přihlíženo. Veškeré doklady, které tvoří nedílnou součást přihlášky je účastník aukce povinen očíslovat. Za pravost listin, jejich obsah, pravost úředního ověření a za pravdivost prohlášení nese odpovědnost osoba, která je poskytovateli předkládá; této odpovědnosti se nelze zprostit. Účastník aukce nese odpovědnost za škodu vzniklou uvedením nepravdivých identifikačních údajů. Účastník aukce je povinen ihned oznámit poskytovateli aukce případnou změnu identifikačních údajů nejpozději však při přihlášení do konkrétní aukce. Účastník aukce je povinen na vyzvání poskytovatele neprodleně doložit pravdivost identifikačních údajů a je povinen akceptovat verifikaci pravosti listin, jejich obsah, pravost úředního ověření a pravdivost shora uvedených prohlášení poskytovatelem aukce.

9. Účastník je povinen přihlášku podepsat a podpis úředně ověřit, nestanoví-li aukční vyhláška jinak. V případě podání jedné společné přihlášky vícero osobami, např. manželé nebo registrovaní partneři (dále jen „spoluúčastníci“), musí být tato přihláška opatřena úředně ověřenými podpisy všech spoluúčastníků, nestanoví-li aukční vyhláška jinak. Čestná prohlášení (dle čl. VIII. odst. 7 písm. f)) dokládá v rámci jedné přihlášky každý spoluúčastník, přičemž jejich podpisy mohou být na témže čestném prohlášení. Doklady dle čl. VIII odst. 7 písm. b) až e) předloží každý ze spoluúčastníků. Potvrzení o účasti na prohlídce předmětu aukce dokládá alespoň jeden spoluúčastník. V rámci společné přihlášky je možné složení aukční jistoty společně za všechny spoluúčastníky.

Podání přihlášek do I.  kola aukce

10. Účastník je povinen podat přihlášku se všemi doklady do sídla vyhlašovatele ve lhůtě uvedené v aukční vyhlášce.

11. Přihlášku lze podat doporučeně poštou v průběhu celé lhůty pro podání přihlášky tak, aby byla doručena vyhlašovateli ve lhůtě pro podání přihlášky nebo osobně do podatelny sídla vyhlašovatele v provozní době, tj. pondělí – čtvrtek: 7:30 – 15:45 hod. a v pátek 7:30 – 15:00 hod.

12. Přihláška bude do sídla vyhlašovatele doručena v uzavřené obálce opatřené jménem a příjmením (u fyzických osob) nebo názvem (u právnických osob) účastníka a na uzavření razítkem, případně podpisem účastníka, je-li fyzickou osobou, či podpisem statutárního zástupce, je-li právnickou osobou. Obálka bude opatřena zřetelným nápisem s názvem aukce a nápisem „NEOTVÍRAT“.

13. K obálkám s přihláškami doručenými po uplynutí lhůty pro podání přihlášek nebude vyhlašovatel přihlížet a budou vráceny zpět účastníkovi.

Vyhodnocení I. kola aukce

14. Přihlášky doručené ve lhůtě stanovené aukční vyhláškou budou předloženy nejméně tříčlenné komisi vyhlašovatele aukce, která postupně provede otevření obálek a následnou kontrolu ve smyslu splnění podmínek pro účast v aukci uvedené v těchto obchodních podmínkách, resp. v aukční vyhlášce. Do II. kola aukce budou zařazeni ti účastníci, kteří splní podmínky stanovené těmito obchodními podmínkami, resp. aukční vyhláškou, tj. podají úplnou přihlášku s veškerými náležitostmi, včetně dokladu o zaplacení aukční jistoty. O skutečnosti, že účastník aukce postoupil do II. kola aukce, bude informován nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne ukončení kontroly přihlášek, a to e-mailovou cestou.

15. V případě chybějícího dokladu, který má být součástí podané přihlášky, si vyhlašovatel vyhrazuje právo vyzvat účastníka k jeho dodatečnému doplnění.

II. kolo elektronické aukce

16. II. kolem aukce se rozumí samotná elektronická aukce na předmět aukce, v rámci které budou moci zařazení účastníci aukce, kteří splnili podmínky I. kola, činit nabídky kupní ceny. Aukce probíhá formou tzv. anglické aukce. U anglické aukce se postupuje od předem stanovené vyvolávací ceny směrem nahoru prostřednictvím jednotlivých příhozů. Vítězem aukce se stane ten účastník aukce, který učiní nejvyšší nabídku, tj. nabídne nejvyšší cenu.

17. Do elektronické aukční síně vstupuje účastník zadáním svého uživatelského jména (login) a hesla. Vstup do elektronické aukční síně bude povolen pouze těm účastníkům, kteří splnili podmínky I. kola. Do elektronické aukční síně se nedá vstoupit před začátkem aukce. Po zadání hesla se v elektronické aukční síni (na monitoru) objeví označení předmětu aukce, aktuální výše nejvyšší nabídky, zbývající čas do konce aukce a dokumenty k předmětu aukce.

18. Aukce bude zahájena dle data, hodiny a minuty stanovených aukční vyhláškou v reálném čase elektronické aukční síně. Od tohoto okamžiku je umožněno účastníkům aukce činit příhoz.

19. Aukce probíhá tak, že se od vyvolávací ceny postupuje směrem nahoru prostřednictvím jednotlivých příhozů.

20. Doba trvání aukce a ukončení aukce je stanovena příslušnou aukční vyhláškou.

21. Vyvolávací cena pro elektronickou aukci je stanovena příslušnou aukční vyhláškou.

22. Minimální příhoz pro elektronickou aukci je stanoven příslušnou aukční vyhláškou.

23. Maximální příhoz pro elektronickou aukci je stanoven příslušnou aukční vyhláškou nebo není stanoven vůbec.

24. Účastník aukce bere na vědomí a souhlasí s tím, že v průběhu II. kola aukce (v průběhu podávání jednotlivých nabídek na předmět aukce) je nutné, aby aktualizoval webovou stránku www.aukce.dpp.cz tak, aby mohl sledovat poslední nejvyšší nabídku učiněnou jiným účastníkem aukce.

25. Poskytovatel má přístup k aukci po celou dobu jejího trvání – od formulace zadání až po zveřejnění výsledků. V průběhu aukce má poskytovatel právo provádět změny v zadání.

26. Vítězem se stane ten účastník aukce, jehož nabídka bude v okamžiku ukončení aukce nejvyšší. Aukce trvá po dobu stanovenou v aukční vyhlášce. Učiní-li však kterýkoli účastník aukce příhoz 3 a méně minut před skončením aukce, prodlužuje se aukce o 3 minuty, počítáno od posledního příhozu, a to i opakovaně. O čase zbývajícím do konce aukce jsou účastníci aukce informováni na stránce s podrobnostmi o aukci. Ve výjimečných případech může být stanoven tzv. pevný konec aukce, což je nejzazší časový okamžik, kdy aukce končí, přestože byl 3 a méně minut před tímto pevným koncem učiněn příhoz. Je-li pevný konec stanoven, je uveden v aukční vyhlášce.

27. Výsledkem aukce je poslední nabídka uskutečněná před ukončením aukce. Jakmile je aukce ukončena, automaticky jsou o tom informováni e-mailovou cestou všichni účastníci aukce.

28. O každé aukci je pořízena kompletní dokumentace o průběhu a výsledku aukce, která slouží především jako doklad o korektním a nezmanipulovaném průběhu a výsledku aukce.

29. Je zabráněno tomu, aby se výsledky aukce daly měnit. Historii jednotlivých příhozů v aukci je možné generovat do formátu .xls. V případě, že během aukce dojde k porušení pravidel nebo jiným problémům, může poskytovatel aukci ukončit. Ukončené aukce je pak možno přesunout do archivu.

30. Poskytovatel aukčního systému zajišťuje kompletní provoz aukčního systému. Provádí veškerá nastavení, eviduje a registruje účastníky, provádí zadávání a editaci aukcí, dohlíží nad průběhem aukcí, prezentuje výsledky aukcí.

 

IX. Uzavření smlouvy s vítězem

1. Jediným kritériem určujícím vítěze aukce je výše nabídky učiněné účastníkem v aukci.

2. Na základě výsledků elektronické aukce následně proběhne proces schvalování prodeje předmětu aukce v orgánech vyhlašovatele podle platných stanov a příslušných interních předpisů vyhlašovatele. O skutečnosti, že orgány vyhlašovatele řádně schválily uzavření kupní smlouvy s vítězem aukce, vyhlašovatel písemně vyrozumí vítěze, a to nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne tohoto schválení. Současně s tímto sdělením zašle vyhlašovatel vítězi aukce výzvu k uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva v příslušném počtu pare bude doplněna pouze v části týkající se identifikačních údajů vítěze aukce a výši kupní ceny (kupní cena bude rovna nabídce učiněné vítězem v aukci) a bude přílohou této výzvy v příslušném počtu výtisků. Vítěz je povinen nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení výzvy vyhlašovatele k uzavření kupní smlouvy tuto smlouvu podepsat osobou k tomu oprávněnou a doručit ji do sídla vyhlašovatele. Alespoň na jednom výtisku smlouvy bude podpis oprávněné osoby úředně ověřen.

3. Vítěz bere na vědomí a souhlasí s tím, že je svým návrhem na uzavření kupní smlouvy vázán po dobu, kterou má vyhlašovatel na přijetí návrhu, přičemž lhůta pro podepsání smlouvy vyhlašovatelem (prodávajícím) činí 30 pracovních dnů po doručení kupní smlouvy podepsané vítězem aukce vyhlašovateli.

4. Vítěz je povinen uhradit kupní cenu ve lhůtě a podle podmínek stanovených v aukční vyhlášce nebo v kupní smlouvě. Opožděná platba či chybná platba má za následek to, že se na vítěze pohlíží jako by nesplnil své závazky.

5. Částka odpovídající složené aukční jistotě bude započtena oproti kupní ceně.

6. Zápis vlastnického práva k předmětu aukce, daňové povinnosti a ostatní záležitosti se budou řídit podmínkami uvedenými v aukční vyhlášce a kupní smlouvě.

Porušení povinnosti vítěze aukce

7. V případě, že vítěz aukce poruší své povinnosti následujícím způsobem:

a) neuzavře kupní smlouvu ve znění, jak byla dána přílohou aukční vyhlášky (s výjimkou doplnění identifikačních údajů vítěze aukce a výši kupní ceny) a/nebo

b) neuhradí kupní cenu či ji neuhradí v plné výši, či včas a/nebo

c) odvolá-li svůj návrh na uzavření kupní smlouvy před uplynutím lhůty pro přijetí návrhu vyhlašovatelem,ruší se jeho vítězství v elektronické aukci s tím, že složená aukční jistota nebude vrácena a s tímto postupem účastník aukce výslovně souhlasí.

8. Pokud dojde ke zrušení vítězství dle čl. IX. odst. 7 těchto obchodních podmínek, nebude k uzavření kupní smlouvy vyzván jiný účastník a vyhlašovatel aukci zruší.

9. Jestliže orgány vyhlašovatele neschválí prodej předmětu aukce, k uzavření kupní smlouvy s vítězem nedojde. Účastník aukce tuto skutečnost bere na vědomí a v případě, že k této situaci dojde, nemá vítěz aukce ani ostatní účastníci aukce nárok na úhradu jakékoli sankce ze strany vyhlašovatele. V případě vrácení složené aukční jistoty bude postupováno v souladu s čl. VI. odst. 8 těchto obchodních podmínek.

 

X. Povinnosti poskytovatele

1. Poskytovatel se zavazuje provést elektronickou aukci zodpovědně, poctivě a s vynaložením svých odborných znalostí a technického vybavení. Technické vybavení poskytovatele umožňuje vytvoření elektronické aukční síně poskytovatelem a uživatelské zpřístupnění aukce všem přihlášeným účastníkům aukce.

2. Poskytovatel se zavazuje zajistit přípravu aplikace aukce tak, aby byl její průběh řádný a aby se v elektronické aukci dosáhlo pokud možno nejvyšší nabídky.

3. V případě, že se účastník aukce stane vítězem a ve lhůtě uvedené čl. IX. odst. 2 učiní vyhlašovateli neodvolatelný návrh na uzavření kupní smlouvy (tj. zašle jím podepsanou kupní smlouvu v příslušném počtu pare vyhlašovateli) a následně nebude kupní smlouva uzavřena z důvodu na straně vyhlašovatele, bude složená aukční jistota účastníkovi vrácena do 7 pracovních dnů po marném uplynutí lhůty pro přijetí návrhu kupní smlouvy vyhlašovatelem na účet účastníka aukce uvedený v záhlaví kupní smlouvy.

 

XI. Podmínky zpracování a užití osobních údajů a nakládání s důvěrnými informacemi

Informace o zpracování osobních údajů

1. Poskytovatel (správce a zpracovatel osobních údajů) je registrován u Úřadu na ochranu osobních údajů pod reg. číslem 00000109.

2. Účastník aukce sděluje poskytovateli aukce své osobní údaje v souvislosti služeb aukčního portálu, a to i za účelem zasílání obchodních nebo marketingových sdělení poskytovatele týkající se jednotlivých aukcí.

Účel a podmínky zpracování osobních údajů

3. Poskytovatel prohlašuje, že bude údaje získané dle těchto obchodních podmínek zpracovávat a používat za účelem vytvoření databáze zájemců o účast v aukci, resp. účastníků aukce poskytovatele a pro účely uzavření kupní smlouvy s vítězem aukce. Poskytovatel prohlašuje, že osobní údaje takto zájemcem o účast v aukci, resp. účastníkem aukce poskytnuté budou zpracovávány čistě pro jeho potřeby, a to pouze zaměstnanci poskytovatele, a nebudou zpřístupněny jakékoli další osobě. Právo přístupu zájemce o účast v aukci, resp. účastníka aukce k údajům o jeho osobě je zaručeno. V případě, že poskytovatel poruší své povinnosti správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a aktuálně platných právních předpisů, má zájemce o účast v aukci, resp. účastník aukce právo požadovat na poskytovateli vysvětlení a požadovat, aby vzniklý protiprávní stav byl odstraněn.

 

XII. Závěrečná ustanovení

1. Poskytovatel negarantuje rychlost připojení jednotlivých uživatelů a rovněž rychlost reakce kliku zobrazeného na počítači uživatele a jeho promítnutí do aukčního systému a konkrétní aukce, jíž se účastník aukce účastní. Uživatel je povinen mít nainstalován některý z těchto internetových prohlížečů: Microsoft Internet Explorer 11, Mozilla Firefox 46, Google Chrome 51.

2. Poskytovatel neodpovídá uživatelům za škodu, která vznikne v souvislosti s provozem portálu www.aukce.dpp.cz. Poskytovatel zejména neodpovídá za výpadky či omezení dostupnosti telekomunikační sítě, jakož i sítě elektronických komunikací (internet), jejichž prostřednictvím se uskutečňuje přenos dat, a to jak na straně uživatele, tak na straně poskytovatele, popř. na straně dalších zúčastněných osob. Poskytovatel rovněž neodpovídá za rychlost přenosu dat a též její případné snížení. Poskytovatel nenese odpovědnost za spolehlivost a funkčnost sítě elektronických komunikací a za chyby vzniklé v důsledku poruch či ztrát při přenosu dat. Účastníci aukce nejsou oprávněni při účasti na aukcích používat jakékoli prostředky (HW či SW), které by mohly mít za následek jejich neoprávněné zvýhodnění oproti jiným účastníkům aukce, popřípadě by mohly ovlivnit průběh aukce, či samotný chod portálu www.aukce.dpp.cz.

3. V případě nevymahatelnosti nebo neúčinnosti jakéhokoli ujednání obchodních podmínek bude takové ustanovení neúčinné jen v rozsahu jeho nevymahatelnosti nebo neplatnosti, zbývající ustanovení zůstávají závazná a plně platná a účinná. Poskytovatel a účastník aukce souhlasí s tím, že budou v dobré víře jednat, aby se shodli na změnách nebo doplňcích ve smlouvách a těchto obchodních podmínkách, které jsou nezbytné pro uskutečnění záměru k provedení aukce ve světle takové nevymahatelnosti nebo neplatnosti.

4. Účastník aukce souhlasí, že na adresu jím uvedenou mu lze doručovat písemnosti. Písemnosti jim určené zasílané doporučeně na uvedenou adresu budou považovány za doručené uplynutím 10 pracovních dnů od jejich odeslání na uvedenou adresu, i když se o obsahu písemností, popřípadě o jejich uložení nedozvěděl; za případné pochybení pošty poskytovatel nenese odpovědnost. Z toho důvodu účastník aukce sdělí poskytovateli svou e-mailovou adresu a ve vlastním zájmu obdržení e-mailů jim zaslaných poskytovatelem potvrdí a současně zajistí, aby k e-mailovým zprávám poskytovatelem zasílaných, neměla přístup třetí osoba.

5. Vyhlašovatel nehradí v žádném případě jakékoli náklady, které měl účastník aukce s případnou účastí v elektronické aukci.

6. Každý uživatel může mít zřízen pouze jeden účet. Zjistí-li poskytovatel, že uživatel má zřízeno více účtů, je oprávněn bez náhrady tyto účty uživateli zrušit.

7. Účastníci aukce berou na vědomí, že vyhlašovatel má právo odmítnout všechny nabídky včetně vítězné, a to nejpozději do podpisu kupní smlouvy.

8. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo dodatečně doplnit nebo změnit podmínky aukce, jakož i právo aukci zrušit, a to i bez udání důvodu.

9. Poskytovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoliv změnit formou oznámení na internetovém portálu www.aukce.dpp.cz. Účinnosti nabývají nové všeobecné obchodní podmínky dnem jejich zveřejnění na portálu www.aukce.dpp.cz, nestanoví-li poskytovatel termín pozdější. Na již probíhající aukce bude použito dosavadní znění obchodních podmínek.

10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré spory vzniklé z těchto obchodních podmínek účasti na elektronické aukci v aukčním systému společnosti Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost provozovaném na adrese www.aukce.dpp.cz a v souvislosti s nimi budou projednávány v pravomoci soudů dle právního řádu České republiky.

 

Tyto podmínky nabývají platnosti dnem 8.6.2018

V Praze dne 8.6.2018

Souhlasím s obchodními podmínkami
Souhlasím se zasíláním emailů za účelem informování o konání dražeb a nabídky ostatních služeb dražebníka.
Ověřovací kód